Logo ACEBA

Comunicat d'ACEBA sobre el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones

5 de juliol de 2019

L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa Sanitàries (ACEBA), davant el debat públic promogut per diverses formacions polítiques, organitzacions sindicals i moviments socials entorn del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, que es troba en fase final de la seva tramitació en el Parlament de Catalunya, vol manifestar el següent:

 

  • Les directives comunitàries sobre el règim d’adjudicació de concessions i sobre contractació pública, aprovades recentment, faculten els estats membres de la Unió Europea i els poders subestatals amb competència plena en la matèria, com és el cas de la Generalitat de Catalunya, per legislar sobre els contractes de serveis a les persones (sanitaris, socials, educatius i altres serveis personals), a fi de preservar el model sanitari, social i educatiu respectius, els seus valors i els seus objectius, d’acord amb els principis de transparència i d’igualtat i no discriminació, exclusivament. Això és possible, segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en tant que els serveis a les persones constitueixen el cor de les polítiques dels estats membres i els poders subestatals competents (serveis d’interès general) i tenen un règim especial, a diferència dels restants serveis públics (serveis d’interès econòmic general), als quals els són d’aplicació, a més, les regles sobre competència i sobre ajuts públics.

 

  • El Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, impulsat pel Govern de la Generalitat, fa ús d’aquestes facultats, atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per les directives comunitàries i per la Llei estatal de Contractes del Sector Públic, per regular els contractes de serveis a les persones, tot garantint la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat i l’assequibilitat en la prestació d’aquests serveis en interès de tots els ciutadans i ciutadanes, valorant especialment a efectes de la seva adjudicació aquelles entitats que aporten un valor afegit a la societat (entitats d’economia social i del tercer sector) i aquelles empreses que apliquen polítiques de responsabilitat social corporativa, igualtat de gènere, responsabilitat ambiental, inserció laboral de les persones amb discapacitat o que han signat el Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, comerç just, etc., afavorint la qualitat sobre el preu de les ofertes (amb una limitació important del pes relatiu del preu en la valoració de les ofertes), prohibint la selecció de les empreses prestadores de serveis per subhasta i exigint el compliment de les condicions salarials i laborals establertes en els convenis col·lectius de referència a totes les empreses adjudicatàries, a més de fixar mecanismes d’avaluació, control i seguiment continuats en l’execució d’aquests contractes i de sanció de les empreses que incompleixin les seves obligacions en la prestació dels serveis adjudicats, entre d’altres mesures ordenades a garantir uns serveis públics personals de qualitat i una especial cura i atenció en l’accés i la prestació dels serveis assenyalats a les persones que en són tributàries.

 

  • El Projecte de llei de contractes de serveis a les persones preveu mecanismes que permeten l’accés o la continuïtat en la prestació d’aquests serveis a les entitats que compleixen els requisits establerts en la Directiva comunitària sobre contractació pública (missió de servei públic, participació democràtica en la governança, i reinversió de beneficis en la consecució dels objectius de l’entitat o distribució de beneficis socialment acceptables en base a criteris de participació), mitjançant la fórmula dels contractes reservats, per un termini de 3 anys.

 

  • Externalitzar els serveis públics a les persones no vol dir privatitzar aquests serveis, els quals són, en tot cas, finançats públicament, i es presten amb l’abast i la intensitat que determina la cartera de serveis establerts legalment, essent proveïts per entitats amb solvència tècnica i econòmica acreditada i avaluats de forma homogènia amb els prestats pels proveïdors públics, per tal de garantir l’accés a uns serveis personals de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes, qualsevol que sigui la naturalesa pública o privada del proveïdor d’aquests serveis.

 

  • El Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, en l’elaboració i la tramitació d’aquest Projecte de llei, han estat altament escrupolosos a l’hora de garantir la transparència i la participació dels agents socials i les entitats interessades, més enllà de les exigències que estableixen les lleis reguladores del procediment d’elaboració i tramitació de les disposicions generals. Així, totes les persones i les entitats que ho han tingut per convenient, han pogut participar amb les seves al·legacions i esmenes al text articulat de l’Avantprojecte i del mateix Projecte de llei de referència en els tràmits d’informació pública de la Memòria preliminar d’aquesta disposició, d’audiència i informació pública de l’Avantprojecte de llei i de compareixença de les persones i entitats interessades davant la Comissió d’Economia i Hisenda prèvia a la discussió del Projecte de llei, tal i com ha fet ACEBA.

 

  • Tanmateix, entenem que l’articulació adequada de la provisió de serveis a les persones, especialment en l’àmbit de la salut i, consegüentment, la prestació d’uns serveis sanitaris de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes, exigeix l’aprovació pel Govern de l’Avantprojecte de llei de Fórmules de Gestió (no Contractuals) de l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, aprovat pel Consell de Direcció d’aquest ens fa uns mesos i incomprensiblement aturat hores d’ara en la seva tramitació, fins l’extrem de no recollir-ne el compromís del Govern d’impulsar-lo el Pla Normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2021, tot i tractar-se d’un instrument legal del qual el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones n’és subsidiari, en el cas dels serveis de salut. L’Avantprojecte de llei esmentat, l’aprovació del qual pel Govern és urgent, ha de permetre ordenar adequadament la col·laboració estable de les entitats d’economia social i del tercer sector com a proveïdores de serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental amb el Servei Català de la Salut, mitjançant l’acció concertada i la gestió delegada, si escau, com també la configuració definitiva del Sistema Sanitari d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i les xarxes de serveis que en formen part integrant, endarrerida des de fa anys.

 

Des d’ACEBA seguirem donant suport i col·laborant en allò que estigui al nostre abast en la tramitació i l’aprovació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones conforme al procediment legislatiu, i demanant al Govern de la Generalitat que impulsi l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de Fórmules de Gestió (no contractuals) de l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, i la seva tramesa al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació com a Projecte de llei, convençuts que ambdós instruments legislatius són eines imprescindibles per a la transposició de les Directives comunitàries sobre el règim d’adjudicació de concessions i sobre contractació pública, i la garantia d’uns serveis públics d’atenció a les persones de qualitat per a tots els ciutadans i ciutadanes.

 

Ramon Vilatimó i Pujal

President d'ACEBA

 

Barcelona, 5 de juliol de 2019

 

 

Accediu aquí al document en pdf