Logo ACEBA

El sistema sanitari català i els nostres polítics

Moderador: Dr. Jaume Sellarès. Gerent EAP Sardenya

 

Representants dels diferents grups polítics del Parlament de Catalunya

Sra. Assumpció Laïlla. Grup parlamentari de Convergència i Unió

Sra. Alba Vergés. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

Sra. Núria Segú. Grup Parlamentari Socialista

Sr. Jordi Roca. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sra. Marta Ribas. Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds

Sra. Carme Pérez. Grup Parlamentari de Ciutadans