Logo ACEBA

La nostra història

L’Hble. Sr. Xavier Trias, conseller de Sanitat i Seguretat Social, i el seu equip de col·laboradors del Servei Català de la Salut (CatSalut) varen dissenyar un projecte que permetés als professionals sanitaris convertir-se en proveïdors de serveis d’atenció primària finançats públicament, amb l’objectiu de diversificar la provisió de serveis sanitaris i promoure el professionalisme i l’autonomia de gestió. Es tractava de plantejar una alternativa professional a la provisió de serveis d’atenció primària per les entitats hospitalàries.

 

Per tal de bastir el projecte, des del Departament de Sanitat i Seguretat Social es va promoure una reforma de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC), que varen redactar i negociar amb tots els agents del sistema els mateixos serveis jurídics del CatSalut, en col·laboració amb els serveis tècnics d’aquest ens. La Llei de reforma de la LOSC es va aprovar pel Parlament de Catalunya el setembre de 1995, amb els vots a favor de CiU, PSC, PP, l’abstenció de ERC i el vot en contra d’Iniciativa per Catalunya.

 

Per liderar aquesta iniciativa, es van proposar diferents professionals amb un ampli coneixement i expertesa en la provisió i la gestió de serveis d’atenció primària. La condició era deixar la plaça de funcionari o estatutari de la seguretat social amb garanties de retorn per mitja d’una excedència voluntària amb reserva temporal de plaça. El Dr. Albert Ledesma, assessor del Servei d’Atenció Primària de l’ICS, va acceptar el repte de portar endavant el projecte com a prova pilot.

  

Ja des de l’inici el projecte també va comptar amb el recolzament del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), presidit aleshores pel Dr. Miquel Bruguera.

 

Sota el lideratge del Dr. Ledesma, i amb el suport del COMB, un grup de professionals emprenedors van constituir l’entitat Equip d’Assistència Primària Vic SLP, que va optar el mes de setembre de 1996 a l’adjudicació, per concurs públic, de la concessió per a la gestió dels serveis d’atenció primària de l’ABS Vic 2. Així es va crear el CAP El Remei, primer centre d’atenció primària autogestionat, el qual va obrir les seves portes als ciutadans i ciutadanes compreses en l’àmbit territorial de referència l’1 d’octubre de 1996.

 

Aquesta iniciativa tenia per objectius augmentar la implicació dels professionals en la gestió dels serveis d’atenció primària i la satisfacció dels ciutadans, i donar un millor servei, amb més qualitat i menys cost. Això significava ser més efectiu i assumir riscs econòmics en proves complementàries i en compra d’atenció especialitzada. En definitiva, es volia incrementar la capacitat de resolució de l’Atenció Primària i fer-la sostenible, tot garantint la qualitat dels serveis oferts. El temps transcorregut, la creació de noves EBA’s i la seva consolidació i els resultats assistencials i econòmics degudament contrastats han demostrat que aquests objectius s’han assolit plenament.

 

Durant el període 2000-2004 es van crear 9 noves entitats, amb un total d’11 Àrees Bàsiques de Salut, ubicades en el territori català: l’EAP Sardenya, l’EAP Osona Sud-Alt Congost, l’EAP Poble Sec, l’ABS Albera Salut, l’ABS Alt Camp Oest, l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi, l’EAP Sarrià, l’EAP Vallplasa Atenció Primària i l’EAP Dreta Eixample.

 

El desenvolupament de les EBA ha impulsat la relació entre els professionals dels serveis d’atenció primària, l’execució d’actuacions conjuntes, la complementarietat i les sinèrgies entre els diferents centres autogestionats. Amb aquesta finalitat, el 15 de novembre de 2002 es va crear l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), que integra tots els centres autogestionats en Atenció Primària de Catalunya. 

 

A l'abril de 2013 s'integra a ACEBA la nova EBA Muralles Salut SLP. Posteriorment, el novembre de 2013 s'uneixen a l'Associació les entitats Prevenció Assistència i Seguiment, SL (PAS), que gestiona serveis d’atenció en salut mental i prevenció de les addiccions, i Pediatria dels Pirineus, SCCLP. 

 

A mitjans de l'any 2017, Prevenció Assistència i Seguiment SL (PAS) deixa de ser membre associat d'ACEBA.