Logo ACEBA

Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ D'ACEBA

  
D'una banda, l'usuari, les dades del introduïts per fer la inscripció als cursos o jornades, mitjançant el formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix. Totes les dades incloses han estat introduïdes directament pel client, de manera que la responsabilitat sobre la veracitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament, a l'usuari. Ha de ser l'usuari, tota persona física i major de 18 anys, i/o qualsevol persona jurídica i vàlidament constituïda en dret, que completi el procediment de registre web per tal d'accedir als serveis de formació i informació aquí exposades.
 
De l'altra banda, la responsable dels serveis que es presten, així com la titularitat d'aquesta web és:
 
Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA en endavant).
Passatge Pla del Remei, 10-12,
08500 Vic (Barcelona)
NIF: G-63120190
T: 93 883 34 43
laranalde@aceba.cat

 

ACEBA podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de www.aceba.cat. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.aceba.cat, s'entendrà per complert el deure d'informació. En tot cas, abans d'utilitzar els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

 

 

Objecte

 

L'objecte del present contracte de serveis és el de la realització de jornades, cursos, o ponències d'informació i/o formació presencial amb la finalitat de formar a particulars, empreses i/o entitats interessats en l'àmbit de la salut en tots els seus aspectes, regulat per les condicions generals d'aquest contracte. Queden exclosos dels presents Termes i Condicions qualsevol altre servei diferents dels aquí descrits, a excepció d'aquells que es defineixin de forma expressa.
 
A cada moment i mitjançant l'actualització del web i canals de les xarxes socials, que són titularitat d'ACEBA s'informarà sobre continguts, ponents, preus i llocs on es vagin a realitzar les jornades o cursos.
 
Un cop s'entri a la fase d'inscripció a la realització dels tràmits es passarà a una connexió segura https a l'efecte de garantir la seguretat de l'usuari en la seva fase d'inscripció. La seguretat de transferència de dades durant la tramitació de pagament corre a compte de l'empresa titular de la passarel·la de pagament contractada per ACEBA.
 
 
Procediment de pagament

 

Per poder-se inscriure als cursos o jornades de pagament hauran d'iniciar un procés que es detalla en els següents passos:
 
1.- Selecció de la jornada o curs que esculli l'usuari de la web. Un cop escollit passem al tràmit de registre.
 
2.- Tràmit de registre d'usuari a través del lloc web www.aceba.com; inclourà les dades personals necessàries per a la inscripció al curs o jornada i la seva facturació. Els seus elements d'identificació han de ser veraços per poder dur a terme la correcta inscripció.
  
3.- Dades per al pagament
Un cop completats els passos anteriors es procedirà a realitzar el tràmit de pagament. ACEBA ha contractat la passarel·la de pagament TPB de BBVA. Un cop es clica per realitzar el pagament de la inscripció, l'usuari és dirigit mitjançant la passarel·la de pagament al web del banc. És l'entitat bancària qui gestiona el cobrament de la quantitat sol·licitada.
 
4.- Conformitat d'inscripció.
Si el procés de pagament es completa correctament, li apareixerà una pàgina de confirmació en la qual es reflecteixen les característiques d'inscripció, així com un número de referència de la mateixa. El número de referència identifica el seu pagament de forma única amb la inscripció i serà necessari en cas que vostè desitgi realitzar alguna consulta. Aquest document que mostra el nombre de referència o la factura, també són acreditatius per a l'entrada a l'esdeveniment.
 
 

Obligacions i limitacions de les parts
 

 • Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, especialment en compliment de la legislació en matèria de protecció de dades, de les eines Web per a la realització d'operacions desenvolupades per ACEBA i posades a la seva disposició, així com a no permetre l'ús per tercers no autoritzats d'aquestes eines.
 • Col·laborar i posar en coneixement d'ACEBA aquelles informacions, especialment de tipus tècnic i/o legal, a les que tingui accés en l'exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar la integritat del servei prestat per ACEBA, els seus socis, col·laboradors, o altres tercers; així com a les estipulacions dels presents termes i condicions.
 • L'Usuari no podrà cedir el seu lloc, ni revendre a tercers les jornades o cursos als quals s'ha inscrit i són prestats per ACEBA.
 • Actuar per part d'ACEBA lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb l'usuari.
 • Proporcionar a l'usuari tota la informació necessària durant la prestació del servei.
 • Informar de les novetats als usuaris en el camp o camps de l'àmbit de la salut en els quals estiguin interessats.
 • Efectuar el manteniment i desenvolupament de les eines Web o altres necessàries sempre que les incidències o millores en el seu funcionament siguin necessàries, ja establertes en l'avís legal.
 • Comunicar per escrit, amb una antelació mínima raonable i no superior a 5 dies, qualsevol modificació en les condicions en la prestació del servei i que puguin afectar tant de forma directa com indirecta, les estipulacions dels presents termes i condicions.
   

La jornada o curs realitzat per ACEBA indicarià els seus continguts, qui serà ponent o el professorat, el seu lloc de realització (local, més direcció) i el seu preu amb IVA inclòs.
 
 
Dret de desistiment
 
En relació al dret de desistiment que estableix la llei de defensa de consumidors i usuaris, en tractar-se d'un contracte de serveis de formació i informació, no es realitzaran devolucions ni costos d'enviament de béns, ja que en la jornada o curs, aquest es perfecciona en si mateix quan s'executa. Com a regla general, una vegada que la quota d'inscripció ha estat pagada per l'Usuari, no es retornarà l'import si l'Usuari no assisteix a l'esdeveniment. En conseqüència, el fet que l'usuari no utilitzi aquesta inscripció no obliga en cap cas a ACEBA a reemborsar o rebaixar aquest import.

 

Excepcions:

La llei de defensa de consumidors i usuaris excepciona als contractes de serveis de l'exercici del dret de desistiment un cop ja ha estat executat, tal com s'ha explicat anteriorment.

 

Si l'esdeveniment es cancel·la per causes de força major i/o per causes imputables a ACEBA, aquesta reemborsarà l'import pagat per la quota d'inscripció prèvia sol·licitud de l'Usuari. En qualsevol cas, ACEBA només estarà obligada a retornar l'import pagat per l'Usuari en la quota d'inscripció.

 

Si l'Usuari una vegada realitzada la inscripció i en un termini de 14 dies màxim abans de l'execució de l'esdeveniment sol·licita a ACEBA el reintegrament del pagament, aquesta li retornarà el 80% del preu d'inscripció, l'altre 20% quedarà sota les despeses d'inscripció del mateix, així com totes aquelles despeses d'ACEBA, materials, etc. que l'entitat hagi hagut d'anticipar en motiu de la inscripció de l'usuari. Un cop passats aquests 14 dies ACEBA no retornarà res del preu de la inscripció.
 

 

Límits de responsabilitat d'ACEBA

 

ACEBA realitzarà els seus màxims esforços per prestar el servei en les millors condicions per a l'usuari; però l'usuari entén i accepta que certes dificultats tècniques i altres factors fora del control d'ACEBA podrien provocar interrupcions temporals del servei. L'usuari entén que ACEBA no assumirà cap responsabilitat derivada d'aquestes interrupcions, per tant l'usuari eximeix de forma expressa a aquesta de qualsevol responsabilitat relacionada amb l'execució dels serveis, i de manera no exclusiva en els següents supòsits:

 

 • Força major o qualsevol altre supòsit aliè a l'activitat o control d'ACEBA.
 • Aquells supòsits relatius a la seguretat imputables al propi usuari, com poden ser la pèrdua de les seves Dades, accés per compte de tercers no autoritzats, error en la introducció de dades, contractació de serveis per part de l'usuari, danys causats per utilització de programari insegur, error o mal funcionament en eines d'administradors de contrasenyes, virus informàtics, fallades en la transmissió de dades o en la connexió a Internet, etc.
 • Danys causats per la utilització il·lícita, fraudulenta en vulneració dels presents termes i condicions d'ús per part de l'usuari dels serveis prestats per ACEBA, dels quals l'Usuari serà l'únic responsable, reservant-se ACEBA el dret a informar les autoritats o tribunals competents sobre aquests.
 • Aquells supòsits en què la informació mostrada o transmesa a través de la pàgina web www.aceba.cat, resulti inexacta, invàlida, errònia o no actualitzada.
 • El Website inclou continguts i/o enllaços pertanyents o gestionats per tercers aliens al responsable. Tots els continguts mostrats a través del web tenen un caràcter purament informatiu, de manera que ACEBA, no assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços o continguts inclosos en portal web i que siguin titularitat de tercers.

 

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

En compliment del que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (LOPD) ACEBA com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb l'entitat, inclosa la seva adreça d'e-mail i totes aquelles dades personals incloses en el seu historial d'usuari a les quals puguem accedir durant la nostra relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

 

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no podent cedir-se a tercers.

 

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit d'acord amb el que estableix la LOPD amb indicació de les seves dades a:

 
Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA en endavant).
Passatge Pla del Remei, 10-12,
08500 Vic (Barcelona)
NIF: G-63120190
T: 93 883 34 43
aceba@aceba.cat

 

 

Modificació dels termes i condicions de www.aceba.cat

 

ACEBA es reserva el dret de modificar total o parcialment qualsevol de les clàusules dels presents termes i condicions d'ús a la seva sola discreció i d'acord al que estableix la legislació en matèria de contractació i consumidors i usuaris.
 
En aquest cas, ACEBA es compromet a comunicar a l'usuari les modificacions amb una antelació suficient i amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
 

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l'aplicació o interpretació d'aquest Acord serà l'espanyola.
En el cas que alguna de les clàusules del present Acord fos declarada invàlida o quedés obsoleta, la resta de les mateixes seguirà tenint efecte i romandran vigents. En aquest cas, la clàusula serà reemplaçada per una altra similar que assoleixi l'objectiu de la clàusula original, aplicant-se per tant la clàusula de modificació dels termes i condicions de www.aceba.cat
   
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.