Logo ACEBA

ACEBA participa en la tramitació parlamentària del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

25 de febrer de 2019

L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) exposa en seu parlamentària la seva valoració sobre el Projecte de Llei de contractes de serveis a les persones (200-00003/12).

 

El dilluns 25 de febrer de 2019, el Dr. Ramon Vilatimó, president d’ACEBA, ha intervingut davant la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya per donar a conèixer públicament la valoració global i visió de futur del marc normatiu que ha de regular la provisió de serveis d’atenció a les persones, i formular-ne propostes de millora.

 

L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) ha estat convidada a comparèixer al Parlament de Catalunya, juntament amb altres agents i entitats vinculades al sector de la salut i social, amb la voluntat que els grups parlamentaris recullin les esmenes i valoracions del nou marc regulador i les puguin incorporar al text final del Projecte de Llei.

 

En la seva intervenció a la Cambra, el Dr. Vilatimó ha fet una introducció sobre les Entitats de Base Associativa (EBAs), com a model d’autogestió i professionalisme, i el seu posicionament en termes de qualitat, resultats assistencials i de satisfacció de pacients i professionals, dins el conjunt dels proveïdors de serveis sanitaris i sociosanitaris finançats públicament. 

 

Algunes de les entitats d’ACEBA es veuen en una situació de provisionalitat i d’inseguretat jurídica que compten amb uns contractes amb vigència prorrogada fins a 31 de desembre de 2019. Amb el nou marc legal es preveu que s’assentin les bases per definir una solució estable per les actuals EBAs i per les noves entitats que es puguin crear en el futur. 

 

Per ACEBA la llei de contractes de serveis a les persones és una bona eina per regular la contractació de serveis sanitaris a la que hem apuntat algunes esmenes de caràcter tècnic, i en el nostre cas aporta una solució transitòria en la fórmula dels contractes reservats tant per a la regularització de la situació d’extensió de l’efectivitat dels convenis i contractes de serveis sanitaris i sociosanitaris finançats públicament, com també a efectes d’incorporar nous EAPs autogestionats per a la provisió d’aquests serveis en el futur.

 

No podem deixar de comentar que la solució que, al nostre entendre, s’adequa escrupolosament als nostres trets identitaris com a entitats d’economia social és l’acció concertada sanitària prevista en l’Avantprojecte de Llei de Fórmules de Gestió (no contractuals) de l’Assistència Sanitària amb càrrec a Fons Públics, a través del Servei Català de la Salut, pel que instem al Govern que aprovi el text articulat com a Projecte de Llei i el trameti al Parlament de Catalunya el més aviat possible.

 

Intervenció del Dr. Ramon Vilatimó, president d'ACEBA, en seu parlamentària.