Logo ACEBA

Avís legal

SOBRE AQUEST AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

 

Aquest avís legal regula l'ús del servei de la pàgina web d'Internet «www.aceba.cat» que és de titularitat de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (en endavant ACEBA).      

 

NIF: G-63120190

Domicili social: Passatge Pla del Remei, 10-12, 08500 Vic (Barcelona)

T: 93 883 34 43

 

ACEBA està inscrita al Registre d’Associacions amb el número 27.740

 

ACEBA està integrada per 13 Entitats de Base Associativa (EBA) repartides per tot el territori català.

 

ALBERA SALUT, S.L.P 

ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT CAMP, S.L.P

EAP DRETA DE L’EIXAMPLE, S.L.P 

EAP OSONA SUD ALT-CONGOST, S.L.P 

EAP POBLE SEC, S.L.P. 

EAP SARDENYA, S.L.P   

EAP SARRIÀ, S.L.P.

EAP VALLPLASA ATENCIÓ PRIMÀRIA, S.L.P 

EAP VALLCARCA-SANT GERVASI, S.L.P.,                                  

EAP VIC, S.L.P                                                                  

MURALLES SALUT S.L.P

PREVENCIÓ ASSISTÈNCIA I SEGUIMENT, S.L. (PAS)

PEDIATRIA DELS PIRINEUS, S.C.C.L.P.

 

ACEBA posa a disposició dels usuaris l'adreça de correu electrònic de contacte  laranalde@aceba.cat perquè puguin resoldre els dubtes que els sorgeixin en relació als serveis o informació que s’ofereix en aquest Website.

 

El fet d'utilitzar aquest lloc web, atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en la política de privacitat de la versió publicada per ACEBA en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi al Website. L'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i la seva política de privacitat de manera regular ja que aquest pot sofrir modificacions.

 

Pot ser que la utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la pàgina web es trobi sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin aquest Avís Legal. El simple ús d'aquests significarà que l'Usuari accepta les condicions partitulares dels mateixos.

 

 

RESPONSABLE MÈDIC DE LA PLATAFORMA

 

Dr. Joan Maria Aranalde Fortó
Número col·legiat: 7681
Col·legi d'adscripció: Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB)
Activitat professional: Metge de família, director gerent de l'EAP Sarrià Vallvidrrera Les Planes i president d'ACEBA

 

OBJECTE

 

A través de la pàgina web, ACEBA facilita als usuaris l'accés a la informació per a professionals de la medicina o per a públic en general, que ajudi en el desenvolupament de l’Atenció primària.

 

L’objectiu fonamental del Website és el de ser un punt de referència i d’intercanvi d’informació per poder augmentar la satisfacció dels professionals i dels ciutadans, i donar un millor servei amb més qualitat i menys cost.

Missió:

Oferir dia a dia un servei d’Atenció Primària d’excel·lència, per la millora de la salut i el benestar de la població. Cohesionar professionals altament qualificats, implicats en el projecte i compromesos en la salut de les persones. 

L’autonomia dels professionals ens permet ser altament competitius en la qualitat del servei, molt vinculada a la recerca de la millora constant i l’eficiència en els processos. El nostre model està compromès amb la satisfacció dels usuaris i dels nostres professionals.

Visio:

Esdevenir el model de referència de gestió en Atenció Primària a Catalunya, aplicable i ampliable a tot l’estat espanyol, per contribuir a la sostenibilitat de l’actual sistema sanitari.

Valors:

  • Eficàcia i eficiència: L’autonomia professional ens permet ser eficaços i eficients. Creiem en l’autogestió.
  • Innovació i millora: Som innovadors. Dia a dia treballem per millorar el nostre model de gestió (processos, qualitat, TIC, comunicació...).
  • Implicació i compromís: Els nostres professionals estan motivats i implicats en el projecte.
  • Flexibilitat: Tenim capacitat d’adaptació per prestar un millor servei.
  • Docència: Estem compromesos amb els professionals i amb la formació.
  • Investigació: Promovem la investigació i la recerca.
  • Atenció comunitària: Estem compromesos en la millora de la salut dels nostres usuaris i de la població de referència. Per aquest motiu treballem amb eines d’informació i de promoció de la salut.

 

L'usuari podrà trobar les bases de participació en concursos promocionats per ACEBA en aquest web-site. La presentació de la sol·licitud de participació de beques comportarà l'acceptació sense reserves de les mateixes.

 

Són concurs exclusivament de l'àmbit intern de l'associació (no pot participar ningú que no estigui integrat en la mateixa) i els premis no són retribucions monetàries sinó algun detall al guanyador.

 

 

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEBSITE

 

Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la pàgina web

 

La prestació dels Serveis d'informació, per part de ACEBA, té caràcter gratuït per als Usuaris. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis. ACEBA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

Només els accessos a determinats serveis com són les jornades i/o Ponències formatives especificades tenen caràcter onerós, regulats per aquest avís legal i les condicions generals de contractació que s'estableixin per a la seva prestació i cobrament. 

 

Registre d'Usuari

 

Amb caràcter general, la utilització de la pàgina web no exigeix ​​la subscripció prèvia o registre dels Usuaris. No obstant això, per a la subscripció als butlletins l'Usuari haurà de facilitar el seu correu electrònic juntament amb altres i quedarà regulat per la política de privacitat que s'explicita en el present Avís Legal. També per als cursos, ponències o jomades de caràcter onerós s'ha de subscriure i atendre les condicions estipulades per a cada procés de registre i de pagament.

 

El registre a ACEBA no està permès als menors de 18 anys, per tant, en acceptar aquestes condicions de registre, garanteix que és major de 18 anys i es responsabilitza de la veracitat d'aquesta declaració.


Segons estableix la legislació aplicable en matèria de la societat de la informació, el fet subscriure al servei de butlletins que ofereix la pàgina web significa que l'usuari dóna el seu consentiment inequívoc per a comunicacions comercials relacionades amb l'associació ACEBA.

 

 

Veracitat de la informació

 

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complimentació dels formularis necessaris per a la prestació dels serveis de butlletins i newsletters i intranet. Igualment, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a ACEBA permanentment actualitzada. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la ACEBA oa tercers per la informació que faciliti.

 

 

Menors d'edat

 

Per fer ús de la Website els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec, ACEBA no recull de forma conscient informació de menors de 18 anys i els seus llocs web no estan dirigits a menors d'aquestes edats. Recomanem que pares i tutors controlin de manera activa les activitats i interessos dels seus fills a Internet i en dispositius mòbils.

 

La plena responsabilitat en l’accés als continguts i Serveis, siguin gratuïts o onerosos, als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d' especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

 

Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web i dels Serveis

 

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els continguts de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis continguts de la pàgina web.

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 

(a) D’alguna manera sigui contraris, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats tats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

 

(b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

 

(c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

 

(d) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictes lectius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

 

(e) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

 

(f) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

 

(g) Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

 

(h) Trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

 

(i) Violi els secrets de ACEBA o de tercers;

 

(j) Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones nes;

 

(k) De qualsevol manera menyscabi el crèdit de ACEBA o de tercers relacionats;

 

(l) Infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

 

(m) Constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

 

(n) Incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de ACEBA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

 

(o) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) Dificultats en el normal funcionament del Servei;

 

(p) Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per ACEBA.

 

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web www.aceba.cat  el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de ACEBA i dels centres dels seu grup i, per tant, li correspon a elles l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, comunicació pública i transformació.

 

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de la ACEBA i dels centres del seu grup, així com dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, de 12 d'abril, per qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

 

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o els continguts i serveis personals. Per tant, queda prohibida la còpia, comunicació pública, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés de ACEBA.

 

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, es farà constar la procedència, mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada als Portals sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

 

 

XARXES SOCIALS

 

Hi ha la possibilitat, que ACEBA tingui presència a les principals xarxes socials per promocionar els seus productes o aquest Website. ACEBA podrà informar de temes relacionats amb el grup o els seus projectes, i també podrà incloure determinats continguts de titularitat pròpia del seu grup. El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d'ús il·limitada per a aquest contingut, sinó que l'usuari haurà d'utilitzar aquesta informació i continguts d'acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa en concret que s’utilitzi.

 

 

PARTICIPACIÓ EN BLOCS, xats, fòrums, etc.

 

Hi ha la possibilitat que ACEBA ofereixi als usuaris del portal espais de participació com els blogs, els fòrums, els xats, concursos, etc. En el cas que aquests serveis tinguin unes condicions particulars, els usuaris d'aquests les hauran de seguir en tot moment.

 

Tant els usuaris que participin en els esmentats serveis com els que només visualitzin la informació, es comprometen a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

 

(a). Respectar les opinions de la resta dels participants en el fòrum, encara que no compartir-les.

(b). Abstenir d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap amb conducta contrària a la legislació vigent ia l'ordre públic.

(c). No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin en-llaçar i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.

(d). Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i / o publicitaris.

(i). Spam: No es permet utilitzar el correu-e dels participants per enviar comunicacions no autoritzades.

(f). Dades personals: Les dades d'una persona les podrà consultar tothom des del moment en què es publiquen en el fòrum, xat, etc.... Cal tenir en compte que, si les dades personals no són pròpies, s'ha de tenir el consentiment del titular per poder publicar. En cap cas les dades que apareguin en el fòrum i els xats es poden considerar una font de dades d'accés al públic i, en conseqüència, no es podran incloure en fitxers de dades ni utilitzar-lizarlas en benefici particular sense el consentiment del titular.

 

L'equip d'administradors del portal es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes generals o les particulars dels xats i fòrums. Igualment, no es fa responsable de l'incompliment de les normes per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment.

 

En el cas que els administradors de la pàgina web tinguin coneixement que s'ha vulnerat algun dret de propietat intel·lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar el mateix de manera cautelar.

 

 

RESPONSABILITAT

 

ACEBA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. ACEBA durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

 

Tant l'accés al Website com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de l’Usuari que ha realitzat aquesta conducta.. ACEBA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús no consentimt.

 

ACEBA no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

(i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,

(ii) un mal funcionament del navegador

(iii) l'ús de versions no actualitzades d'aquest

 

ACEBA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Website, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

 

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, i, en particular, consisteixin en:

 

(i) Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.

(ii) Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

(iii) Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

(iv) Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

 

Ha de notificar via correu electrònic esmentada a laranalde@aceba.cat

 

  

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, d’11 de desembre (en endavant LOPD), les dades personals obtingudes en els formularis de recaptació de dades, seran objecte de tractament automatitzat per part de ACEBA. A aquest efecte, ACEBA procedirà a la seva incorporació a un fitxer automatitzat, inscrit en l'Agència Espanyola de protecció de dades, que complirà les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades aplicable, així com les seves mesures de seguretat per garantir la seva confidencialitat.

 

ACEBA informa, que la finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals consisteix en Establiments de canals de comunicació social y formació de l’associació.

 

Aquestes dades no es comunicaran a tercers, sinó que quedaran en l'òrbita de ACEBA com a responsable del fitxer. ACEBA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable.

 

No obstant això, ACEBA revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

 

Mitjançant l'acceptació d'aquest Avís Legal, l’Usuari expressa el seu consentiment exprés perquè les Dades Personals siguin incorporades al Fitxer de comunicació i siguin objecte de tractament automatitzat per ACEBA amb les finalitats abans indicades. Aquesta clàusula també s'empara en el que estableix l'article 6è d ela LOPD i al art. 10.4 º del RD 1720/2007 de 21 de desembre.

 

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets ARCO d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades, segons els mitjans establerts a la legislació vigent (LOPD 15/99 de 13 de desembre i RD1720/2007 de 21 de desembre) i d'acord al que estableix en aquesta àrea, mitjançant correu postal o per correu electrònic. 

  • Per correu postal, la direcció a la qual s'hauran de dirigir és:

                        ACEBA

                        Adreça: Passatge Pla del Remei, 10-12

                        Localitat: 08500 - Vic

                        Barcelona

                        Atenció a l'Usuari

  • Per correu electrònic poden enviar un email a laranalde@aceba.cat especificant a l'assumpte "Atenció a l'Usuari". 

 

 

JURISDICCIÓ COMPETENT

 

ACEBA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés, o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ACEBA i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).